എ സി സി മൂന്നുവർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‌ അർഹരായവരുടെ പേരുകൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ...........................മതബോധന വാർഷികപ്രോഗ്രാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മതബോധന ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Friday, August 8, 2014

Best Model Catechism Unit of the Year 2013-2014

SUNDAY CATECHISM
2013-2014
(Academic Year)

Best MODEL UNIT of the Year 2013-2014:
St. John Bosco Church, Mariapuram
===============================================================================
MODEL UNITS of each
 Forane - 2013-2014 
Basilica Forane: St. Joseph’s Church, Kuriachira
Cathedral Forane: St. John Bosco Church Mariapuram
Chelakkara Forane: St. Dominic Church, Pazhayannur 
Erumapetty Forane: St. Antony’s Church, Parempadam 
Kandassankadavu Forane: St. Antony’s Church, Arimpur
Kottekad Forane: St. Mary’s Church, Peramangalam
Mattom Forane: St. Francis Xavier’s Church, Koonammoochi
Ollur Forane: Vijaya Matha Church, Chiyyaram
Palayur Forane: St. Thomas Forane Church, Palayur
Parappur Forane: St. John Nepumcian’s Church, Parappur
Pattikad Forane: St. Joseph’s Church, Chuvannamannu
Pazhuvil Forane: St. Antony’s Forane Church, Pazhuvil
Pudukad Forane: Mary of Mount Carmel Church, Chengalur
Puthur Forane: St. Joseph’s Church, Valakkavu
Velur Forane: Our Lady of Rosary Church, Eranellur
Wadakkanchery Forane: St. Thomas Church, Thiroor

Highest Points Scored in Archdiocesan Examinations:
First: St. Thomas Church, Thiroor
Second: Sacred Heart Church, Perinchery 

Prize winners are invited to the 
Prize Distribution Festival
on 15th August 2014,
at 2 pm at DBCLC,
Archbishop’s House, Thrissur

His Grace Mar Andrews Thazhath will distribute all the Prizes and AWARDS

No comments:

Post a Comment