എ സി സി മൂന്നുവർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‌ അർഹരായവരുടെ പേരുകൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ...........................മതബോധന വാർഷികപ്രോഗ്രാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മതബോധന ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Sunday, August 10, 2014

Pope Francis renewed his call for prayer and concrete assistance for the suffering populations of Iraq this Sunday 10 August. Addressing the crowd gathered in St Peter’s Square for the traditional Angelus prayer, the Holy Father also offered prayerful appeals for an end to the fighting between Israeli forces and Hamas militants in Gaza, and for the victims of the Ebola outbreak and for all those fighting to stop it.


No comments:

Post a Comment