വി. ചാൾസ് ബോറോമിയായുടെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ. Names of Resource Persons are published in Notices. Archdiocesan Level Aptitude Exam is on 8/12/2019