എ സി സി മൂന്നുവർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‌ അർഹരായവരുടെ പേരുകൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ...........................മതബോധന വാർഷികപ്രോഗ്രാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മതബോധന ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Friday, August 29, 2014

New Archbishop of Tellicherry: Bishop George Njaralakatt of Mandya. Pope Francis on Friday approved the appointment of a new archbishop to the Archdiocese of Tellicherry of the Syro-Malabar Catholic Church. The synod of the eastern-rite Church, headed by Cardinal George Alencherry, Major Archbishop of ‎Emakulam-Angamaly, Kerala, voted to transfer Bishop George Njaralakatt of Mandya, in Karnataka state, to Tellicherry as archbishop.


No comments:

Post a Comment