എ സി സി മൂന്നുവർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‌ അർഹരായവരുടെ പേരുകൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ...........................മതബോധന വാർഷികപ്രോഗ്രാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മതബോധന ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Saturday, August 14, 2010

PRIZE DISTRIBUTION FESTIVAL ON 15th AUGUST 2010, 2pm AT DBCLC

Prize Distribution Festival on 15th August 2010, 2 pm at DBCLC. His Grace Mar Andrews Thazhath will distribute all the AWARDS of 2009-2010. You are welcome to this meeting... For more details click: "AWARDS"

No comments:

Post a Comment