എ സി സി മൂന്നുവർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‌ അർഹരായവരുടെ പേരുകൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ...........................മതബോധന വാർഷികപ്രോഗ്രാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മതബോധന ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, August 3, 2010

HAPPY FEAST.... ST. JOHN MARIA VIANNEY, PRAY FOR US

"I love You, O my God, and my only desire is to love You until the last breath of my life.
I love You, O my infinitely lovable God,
and I would rather die loving You, than live without loving You.
I love You, Lord and the only grace I ask is to love You eternally
My God, if my tongue cannot say in every moment that I love You,
I want my heart to repeat it to You as often as I draw breath."
St. John Maria Vianney
To Read about St. John Maria Vianney click here

No comments:

Post a Comment