എ സി സി മൂന്നുവർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‌ അർഹരായവരുടെ പേരുകൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ...........................മതബോധന വാർഷികപ്രോഗ്രാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മതബോധന ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Monday, April 28, 2014

Revaluation of Answer Sheets of Std XII Catechism - last date to submit application: Tuesday 6th May 2014

Catechism Std XII: Pass Mark is 35

For Admission to ACC (Advanced Course in Catechesis) Minimum Marks needed is 40.

For REVALUATION of Answer Sheets of Std XII : 

Last date to submit the application is extended to Tuesday 6 May 2014. 

See the norms in Trichur Archdiocesan Bulletin April 2014, page 86.

No comments:

Post a Comment