എ സി സി മൂന്നുവർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‌ അർഹരായവരുടെ പേരുകൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ...........................മതബോധന വാർഷികപ്രോഗ്രാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മതബോധന ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Monday, March 31, 2014

SCHOLARSHIP ELIGIBLE STUDENTS LIST : Head Master or Secretary is requested to collect the original copy from Archdiocesan Catechetical Centre Trichur -Please inform the eligible candidates about the SYLLABUS of the Scholarship Examination

Please inform the eligible candidates about the 

SYLLABUS of the Scholarship Examination

For the Students of Std IV : 
The Whole Text Book + Bible Study Portions + Special Portion (that is the Non-detailed Text of Std V)
For the Students of Std V : 
The Whole Text Book + Bible Study Portions + Special Portion (that is the Non-detailed Text of Std VI)
For the Students of Std VI : 
The Whole Text Book + Bible Study Portions + Special Portion (that is the Non-detailed Text of Std VII)
For the Students of Std VII : 
The Whole Text Book + Bible Study Portions + Special Portion (that is the Non-detailed Text of Std VIII)
For the Students of Std VIII : 
The Whole Text Book + Bible Study Portions + Special Portion (that is from Katholic Sabha Magazine : Volumes 2013 October to 2014 March)
For the Students of Std IX : 
The Whole Text Book + Bible Study Portions + Special Portion (that is from Katholic Sabha Magazine : Volumes 2013 October to 2014 March)
For the Students of Std X : 
The Whole Text Book + Bible Study Portions + Special Portion (that is from Katholic Sabha Magazine : Volumes 2013 October to 2014 March)
For the Students of Std XI : 
The Whole Text Book + Bible Study Portions + Special Portion (that is from Katholic Sabha Magazine : Volumes 2013 October to 2014 March)

No comments:

Post a Comment