എ സി സി മൂന്നുവർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‌ അർഹരായവരുടെ പേരുകൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ...........................മതബോധന വാർഷികപ്രോഗ്രാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മതബോധന ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, February 26, 2014

Sunday Catechism Scholarship Exam. 2014


Date: April 15th Tuesday
Time: 2-4 pm
Exam will be held at different Centers


School Catechism & Moral Science Scholarship Examination 2014


Date: April 8th Tuesday
Time 2- 4 pm
Exam will be held at different Centers
Fr. Jiphy Mekkattukulam
Director

No comments:

Post a Comment