പ്രതിഭാ പരിശീലന ഫോം ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് FORM DOWNLOADS ൽ നിന്നും DOWNLOAD ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Resource Team Training, Animation Course, Unit Visit Team Meeting on 26th June Sunday 2.30 pm to 4.30 pm

Monday, January 30, 2012

ACC MODEL QUESTION PAPER 2012

4 comments:

 1. Dear Rev Fr

  I'm Mathew ACC teacher Arthat, I can't download the 1st paper of the question paper, Pages 2 to 5 getting OK. Could you please email it to my address mathewnk93@gmail.com

  ReplyDelete
 2. Dear Fr,

  We can't download the complete question paper.Instead of scanned copy upload the pdf of original document

  Thank you

  ReplyDelete
 3. i am jineesh. please send me the 1st paper to the mail address jpjjineeshjpj@gmail.com

  ReplyDelete
 4. I couldnt get all papers, Please send the document to binoypd@gmail.com

  Thanks in Advance

  ReplyDelete