പ്രതിഭാ പരിശീലന ഫോം ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് FORM DOWNLOADS ൽ നിന്നും DOWNLOAD ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Resource Team Training, Animation Course, Unit Visit Team Meeting on 26th June Sunday 2.30 pm to 4.30 pm

Thursday, August 4, 2011

CATECHETICAL DAY AT KOTTAPADI


Catechetical Day is celebrated in St. Lazar's Church Kottapadi on 31st July 2011.
It is inaugurated by Rev.Dr.Antony Chembakassery (Director M I Hospital) and presided by Rev. Fr. Jose Thekkekkara (Vicar, St. Lazar's Church Kottapadi)

No comments:

Post a Comment